บริการฝาก-ถอน

ฝาก-ถอน สำหรับสมาชิกสหกรณ์

ดูรายละเอียด

สวัสดิการ

รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์

ดูรายละเอียด

ระบบสมาชิกออนไลน์

พิมพ์ใบเสร็จ เช็คยอดเงิน ง่ายแค่ปลายนิ้ว

ดูรายละเอียด

บริการฝาก – ถอน

การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เปิดได้มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก และฝาก–ถอน ดูรายละเอียด

บริการกู้สามัญ

50 เท่าของเงินเดือน วงเงิน สูงสุด 1,200,000 บาท  ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสาร

โหลดเอกสารเงินกู้ประเภทต่างๆ การสมัครสมาชิก ฯลฯ ดูรายละเอียด

woman-blue

เงินกู้ฉุกเฉิน

ไม่เกิน 50,000 บาท ส่ง 10 งวด
ดูรายละเอียด

เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา และการดำรงชีพ ดูรายละเอียด

กฎหมาย และระเบียบ

พระราชบัญญํติสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2542 ดูรายละเอียด

การตั้งผู้รับผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน  เนื่องจากค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินอื่นๆ  ถือเป็นมรดกอย่างหนึ่ง  หากไม่มีการตั้งผู้รับผลประโยชน์และไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทายาทจะต้องขอคำสั่งศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น

หากสมาชิกทำหนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้กับสหกรณ์ฯ เมื่อสมาชิกตาย ผู้รับผลประโยชน์สามารถยื่นขอรับเงินผลประโยชน์จากสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตาย หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์   เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์  จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน

สมาชิกสามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์  กรอกรายละเอียดแล้วนำไปยื่นที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด  ตามวันเวลาทำการปกติ

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562  เริ่มลงทะเบียนพร้อมเลือกตั้ง  รับเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะตั้งแต่เวลา  เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป  และเริ่มประชุมเวลา 13.00 – 15.00 น.

เอกสารที่ต้องนำมา

 •  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งมีเลขประจำตัว 13 หลัก ไปแสดง ณ จุดลงทะเบียน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ  จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ.ห้องประชุม ชั้น 9 โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เริ่มลงทะเบียนพร้อมเลือกตั้ง  เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป  และกำหนดประชุมเวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระการประชุม

แผนที่ห้องประชุม ชั้น 9 โรงพยาบาลบางพลี

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ  จำกัด  ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจำปี 2561  โดยแบ่งดังนี้

ประเภททุนเรียนดี

 1. ระดับอุดมศึกษา  จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท
 2. ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
 3. ระดับประถมศึกษา  จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

ประเภททุนสมาชิกที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท /เดือน  จำนวน 2 ทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์  รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่างนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ  เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีบุตรกำลังศึกษาอยูาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาเอกชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25  มกราคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  สามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ด้านล่างนี้

รายละเอียดการขอรับทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด  กำหนดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝาก  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน  จึงขอกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝาก  ดังต่อไปนี้

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  • ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินกู้สามัญ อัตราร้อยละ  6.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน อัตราร้อยละ  5.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ อัตราร้อยละ  8.5  ต่อปี
  • ประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา อัตราร้อยละ  4.5 ต่อปี
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
  • ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์ อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
   ประกาศดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ  จำกัด  ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจำปี 2560  โดยแบ่งดังนี้

 1. ระดับอุดมศึกษา  จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
 2. ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
 3. ระดับประถมศึกษา  จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

รายชื่อผู้ได้รับทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ  จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจ  เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เริ่มลงทะเบียนพร้อมเลือกตั้ง  เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป  และกำหนดประชุมเวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระการประชุม

แผนที่ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจ