บริการฝาก-ถอน

ฝาก-ถอน สำหรับสมาชิกสหกรณ์

ดูรายละเอียด

สวัสดิการ

รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์

ดูรายละเอียด

ระบบสมาชิกออนไลน์

พิมพ์ใบเสร็จ เช็คยอดเงิน ง่ายแค่ปลายนิ้ว

ดูรายละเอียด

บริการฝาก – ถอน

การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เปิดได้มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก และฝาก–ถอน ดูรายละเอียด

บริการกู้สามัญ

50 เท่าของเงินเดือน วงเงิน สูงสุด 1,200,000 บาท  ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสาร

โหลดเอกสารเงินกู้ประเภทต่างๆ การสมัครสมาชิก ฯลฯ ดูรายละเอียด

woman-blue

เงินกู้ฉุกเฉิน

ไม่เกิน 50,000 บาท ส่ง 10 งวด
ดูรายละเอียด

เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา และการดำรงชีพ ดูรายละเอียด

กฎหมาย และระเบียบ

พระราชบัญญํติสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2542 ดูรายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด  กำหนดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝาก  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน  จึงขอกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝาก  ดังต่อไปนี้

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  • ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินกู้สามัญ อัตราร้อยละ  6.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน อัตราร้อยละ  5.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ อัตราร้อยละ  8.5  ต่อปี
  • ประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา อัตราร้อยละ  4.5 ต่อปี
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
  • ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์ อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
  • ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
   ประกาศดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ  จำกัด  ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจำปี 2560  โดยแบ่งดังนี้

 1. ระดับอุดมศึกษา  จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
 2. ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
 3. ระดับประถมศึกษา  จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

รายชื่อผู้ได้รับทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ  จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจ  เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เริ่มลงทะเบียนพร้อมเลือกตั้ง  เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป  และกำหนดประชุมเวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระการประชุม

แผนที่ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ  จำกัด  จะเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบโปรแกรมจ่ายเงินทุกประเภทแก่สมาชิก  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปไปอย่างรอบคอบ  และสะดวกรวดเร็ว  สหกรณ์จึงขออนุญาตปิดให้บริการทุกประเภท  ในวันเวลาทำการ ตั้งแต่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์  รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่างนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด ขอแก้ไขรายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560  รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

 

แจ้งการส่งเงินค่า ฌกส.สสธท.(กองทุนล้านที่ 1 และ 2) และ ฌกส.ชสอ.  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

การชำระเงิน 2 ช่องทาง

1. โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี  ฌกส.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

เลขที่บัญชี 215-0-30210-1

แล้วส่งสำเนาการโอนเงินมาที่  โทรสาร 02-7029169  หรือส่งเข้า Line : noppamas wongmen

2. กู้ฉุกเฉินเพื่อจ่าย ฌกส.  โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม  แล้วนำส่งที่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด   โทร 02-3895980 ต่อ 232

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  รายละเอียดตามเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560  รายละเอียดตามเอกสาร